و حسرتی (۳)شعر از: احمد شاملو
آهنگساز: محمدرضا عليقلی
عکاس: پونه
عکس‌ها: شيراز (نارنجستان قوام)منم آری منم
که از اينگونه تلخ می‌گريم
که اينک
زايش من
از پسِ دردی چهل ساله

در نگرانیِ اين نيم‌روز تفته
در دامانِ تو که اطمينان است و پذيرش است
که نوازش و بخشش است


در نگرانی اين لحظه‌ی ياس،
که سايه‌ها دراز می‌شوند
و شب با قدمهای کوتاه
دره را می‌انبارد.


ای کاش که دست تو پذيرش نبود
نوازش نبود و
بخشش نبود
که اين همه
پيروزی حسرت است،
بازآمدنِ همه بينايی‌هاست
به هنگامی که آفتاب
سفر را جاودانه بار بسته است

و ديری نخواهد گذشت
که چشم‌انداز
خاطره‌ای خواهد شد
و حسرتی
و دريغی.


که در اين قفس جانوری هست
از نوازشِ دستانت برانگيخته،
که از حرکتِ آرامِ اين سياه‌جامه مسافر
به خشمی حيوانی می‌خروشد.

back to home

write a feedback

recommend to your friends