مثل گلی سفيدشعر از: منوچهر آتشی
اجرای ترانه: روح‌بخش
عکاس: پونه
عکس‌ها: شيراز (باغ ارم)خوابيده‌ای کنار من
- آرام مثل خواب
خواب کدام خوب ترا می‌برد چنين
مثل گلی سفيد، شناور، به روی آب؟


در پشت پلکهای تو باغی است
- می‌بينم -
باغی پر از پرنده و پرواز و جست‌وخيز
در پشت سينه‌ی تو دلی می‌تپد به شور
- می‌شنوم -
نزديک کرده با تو،‌ هر آرزوی دور
پيش تو باز کرده، هر بسته‌ی عزيز


رگهای آبی تو در متنِ ماتِ پوست
دنباله‌های نازک انديشه‌ی دل است
در نوکِ پنجه‌های تو نبضان تند خون
- در گوش کودکی که هنوز
پر جست‌وخيز ماهیِ نازابِ خون تست
تکبير زندگی است.


خوابيده‌ای کنار من آرام مثل خواب
خواب تو باغ خاطره‌ها و خيالهاست
می‌دانم
اما بگو
آب کدام خاطره‌ات می‌برد چنين
- مثل گلی سفيد شناور به شط خواب؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends