زمزمه‌هاشعر از: دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی
آواز: همای و گروه مستان
عکاس: پونه
عکس‌ها: ايتاليا (دریاچه‌ی گاردا)ای نگاهت خنده‌ی مهتاب‌ها
بر پرندِ رنگ‌رنگِ خواب‌ها


ای صفای جاودانِ هرچه هست:
باغ‌ها، گل‌ها، سحرها، آب‌ها


ای نگاهت جاودان افروخته
شمع‌ها، خورشيدها، مهتاب‌ها


ای طلوعِ بی‌زوالِ آرزو
در صفای روشنِ محراب‌ها


نازِ نوشينِ تو و ديدارِ توست
خنده‌ی مهتاب در مرداب‌ها


در خرامِ نازنينت جلوه کرد
رقص ماهی‌ها و پيچ و تاب‌ها

back to home

write a feedback

recommend to your friends