تمام اين سال ...شعر از: احمدرضا احمدی
اجرای ترانه: بيژن مرتضویتمام اين سال را در خانه ماندم
گاهی برای خريد يک روزنامه
که خبرهای ديروز را داشت
از خانه
به کوچه می‌رفتم


تيره‌بختان قوم من
به دنبال يک چاشت گرم
تا غروب در کوچه می‌ماندند
و ما دستخوش سرفه‌های شبانه بوديم


بارها بارها
پشيمانی من بود
که چرا از خواب صبحگاهی
بيدار شدم
و چشمان تو که در خواب هم
ديده می‌شد
خلوت من و ما وسيع بود
من هميشه در خانه بودم


وسوسه‌های ابر
باران
گُل و اندوه
ما را کافی بود
که همه‌ی سال را در خانه باشيم.

back to home

write a feedback

recommend to your friends