حسرت هميشگیشعر از: قيصر امين‌پور
اجرای ترانه: احسان خواجه‌اميریحرفهای ما هنوز ناتمام ...
تا نگاه می‌کنی:
وقت رفتن است
باز همان حکايت هميشگی!


پيش از آنکه باخبر شوی
لحظه‌ی عزيمت تو ناگزير می‌شود


آی ...
ای دريغ و حسرت هميشگی!
ناگهان
چقدر زود
دير می‌شود!

back to home

write a feedback

recommend to your friends