در حياطشعر از: عزيز ترسه
اجرای ترانه: فرهاددر حياط خانه‌ای کوچک
ايستادم سال‌ها و سال‌ها


در روزهای تابستان
سايه‌ام پناه کودکان بود
در شب‌های خاموش
برگ‌هايم با ستارگان در نجوا


بادهای سرد که وزيدند
کسی از پشت پنجره‌ها نگاهم کرد
و صبح وقتی خورشيد برآمد
عريان بودم با شاخه‌های پُربار
در حياط خانه‌ای کوچک.

back to home

write a feedback

recommend to your friends