چشم و چراغشعر از: دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی
اجرای ترانه: داريوش رفيعی
عکاس: پونه
عکس‌ها: سوئيس (Ascona)می‌دانم اين را که چراغی هست
جانش
سراسر
ثروتِ ايثار


اما
آنجا که چشمی نيست
آن سوی اين ديوار.


وين سوی،
در بی‌چراغی‌ها،
نگاهم
مثل قيری
می‌چکد
بر خاک.


افسوس!
سوزد چراغ آن‌سوی و
من در ظلمتِ اين‌سوی،
بی‌ديدار.

back to home

write a feedback

recommend to your friends