فراقیشعر از: احمد شاملو

چه بی‌تابانه می‌خواهمت ای دوری‌ات آزمون تلخ زنده‌بگوری!
چه بی‌تابانه تو را طلب می‌کنم!


بر پشت سمندی
گوئی
نوزين
که قرارش نيست.
و فاصله
تجربه‌ای بی‌هوده است.


بوی پيرهن‌ات،
اين‌جا
و اکنون.-


کوه‌ها در فاصله
سردند.
دست
در کوچه و بستر
حضور مانوس دست تو را می‌جويد،
و به راه انديشيدن
ياس را
رج می‌زند.


بی‌نجوای انگشتانت
فقط.-
و جهان از هر سلامی خالی است.

back to home

write a feedback

recommend to your friends