رنگ‌سُرايهشعر از: يدالله مفتون امينی
اجرای ترانه: گوگوش
عکاس: پونه
عکس‌ها: آلمان (سپيده‌دم)سوال را سبز بنويس
تعجب را نارنجی
غم را خاکستری
فراغت را زرد


زندگی را هفت بار بنويس
و هر بار به يک رنگ
آزادی را هرگونه که خواستی
پيروزی را نخست ارغوانی
و آنگاه بنفش
عشق را اول به رنگ گل لبخند
آخر به رنگ گل زخم


و مرگ را قهوه‌ای بنويس ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends