همراهشعر از: فريدون مشيری
آواز: همايون شجرياناين کيست گشوده خوش‌تر از صبح
پيشانی بيکرانه در من

وين چيست که می‌زند پر و بال
همراه غم شبانه در من


از شوق کدام گل شکفته‌ست
اين باغ پر از جوانه در من

وز شور کدام باده افتد
اين گريه‌ی بی‌بهانه در من


جادوی کدام نغمه‌ساز است
افروخته اين ترانه در من

فرياد هزار بلبل مست
پيوسته کشد زبانه در من


ای همره جاودانه بيدار
چون جوش شرابخانه در من

تنها تو بخواه، تا بماند
اين آتش جاودانه در من

back to home

write a feedback

recommend to your friends