حديثشعر از: پونه
اجرای ترانه: الهه
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران
(مولوی)به همين سادگی‌ها،
هميشه‌ی گريه هم نمی‌شود،
از ميانه‌های قصه بريد ...


شايد وقتش رسيده!
سوز سازی کهنه وُ سايه‌ای
که آنسوی پنجره سيگار می‌کشد ...


غصه‌ای نيست ...
خیره‌ی بادِ بلاتکليفم
که خاکستری را هم،
به رازداری‌اش نمی‌بَرد ...


چه شعرها که بر وزن گريه سروديم،
چه هق‌هقی که بی‌شفای سَحر ...
هِی ...
دلت را کجا خريدند وُ اشکت را
به چوبِ چند می‌فروشند ...


خيال ما را باش، که ميانه‌ی بازار
به شوکران نگاهی هنوز،
خوش مانده است ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends