شناسنامه کتاب:
نام:
نويسنده:
مترجم:
ناشر:
تاريخ:
تيراژ:
چاپ و صحافی:
شابک:
شازده کوچولو (Le petit prince)
آنتوان دو سنت‌اگزوپری (Antoine de Saint-Exupery)
محمد قاضی
شرکت سهامی کتابهای جيبی (با همکاری موسسه انتشارات امير‌کبير)
چاپ شانزدهم: ١٣٨٠ (چاپ اول: ١٣٣٣)
٥٠٠٠ نسخه
چاپخانه سپهر، تهران
٣-٠٢٥-٣٠٣-٩٦٤
صفحه بعد | صفحه قبل | فهرست

back to home

write a feedback

recommend to your friends