تقديم به لئون ورت

از بچه‌ها عذر می‌خواهم که اين کتاب را به يک آدم ‌بزرگ هديه کرده‌ام. عذر من موجه است. چون اين آدم بزرگ بهترين دوستی است که در دنيا دارم. عذر ديگری هم دارم: اين آدم بزرگ می‌تواند همه چيز حتی کتاب بچه‌ها را بفهمد. عذر سومی هم دارم: اين آدم بزرگ ساکن فرانسه است و در آنجا سرما و گرسنگی می‌خورد و نياز بسيار به دلجويی دارد. اگر همه اين عذرها کافی نباشد می‌خواهم اين کتاب را به بچگی آن آدم بزرگ تقديم کنم. تمام آدم بزرگها اول بچه بوده‌اند (گرچه کمی از ايشان به ياد می‌آورند.) بنابراين عنوان هديه خود را چنين تصحيح می‌کنم:

تقديم به لئون ورت
آن وقت که پسرکی بود.
صفحه بعد | صفحه قبل | فهرست

back to home

write a feedback

recommend to your friends